נהלי הרשמה לפעילות במתנ"ס הדר ושלוחותיו

נהלי הרשמה לפעילות במתנ"ס הדר ושלוחותיו

מרכז קהילתי הדר מקדיש מחשבה ותשומת לב רבה לתכנון פעילות עשירה, מגוונת
ומקצועית לרווחת התושבים והתושבות בשכונה.

ההרשמה תתבצע דרך אתר האינטרנט בלבד או על גבי טופס הרשמה של מתנ"ס הדר
בלבד, מלא וחתום.

ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית מראש ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו
למעט במקרים חריגים באישור המנכ"ל.

ההשתתפות בפעילויות תתאפשר רק לאחר הרשמה מלאה, כולל התחייבות כספית
וכיסוי חוב (במידה וקיים) משנים קודמות.

לא תתאפשר כניסה לפעילויות ללא מילוי התנאים האלה.

אי עמידה בתשלומים תביא להפסקת הפעילות, וזאת לאחר הודעה מראש .

שיעור ניסיון יתאפשר רק לאחר ביצוע הרשמה (כמפורט לעיל) במידה ויבחר המשתתף להמשיך בפעילות יחויב גם עבור שיעור זה.

במידה ולא, תבוטל הרשמתו ולא יחויב עבור שיעור הניסיון.

המתנ"ס רשאי להפסיק השתתפות בגין התנהגות שאינה הולמת הפוגעת בפעילות השוטפת.

(הן של המשתתף, והן של הוריו). במקרה כזה יוחזרו דמי ההשתתפות היחסייםמיום הפסקת הפעילות.


תשלומים:

המחיר הינו שנתי וניתן לחלקו לתשלומים שווים בהתאם לתקופת הפעילות.
עלות החוג השנתית נקבעה בחישוב ימי הפעילות בפועל לאחר קיזוז חגים וימי חופש.
לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים למעט סיבה מוצדקת, בהודעה מראש ובהסכמת המתנ"ס.

(מנהל המרכז הקהילתי הוא הפוסק האחרון בנושא).


אמצעי תשלום:

כרטיס אשראי – יחויב ב-20 לכל חודש,

צ'קים לתאריכים: 5 או 10 או 15 לכל חודש בלבד,

תשלום במזומן חודש בחודשו יתאפשר באישור מנכ"ל קהילת הדרבפנייה מסודרת.

עבור המחאה שתוחזר יחויב המשתתף בכיסוי הוצאות בסך 20 ₪.

למתנ"ס ישנה הזכות להפסיק השתתפות בגין אי עמידה בתשלומים, וזאת לאחר התרעה מראש, בכתב.


נוהל ביטול השתתפות בחוגים:

במקרה בו המתנ"ס מפסיק את הפעילות, יינתן החזר כספי מלא מרגע הפסקת הפעילות - הודעה על כך תימסר בכתב.

שירות מילואים – מוכח

העתקת מקום מגורים מעל רדיוס של 20 ק"מ

היעדרות עקב פציעה באימון/משחק – עם אישור רפואי

היעדרות בגין מחלה יינתן זיכוי בהצגת אישור רפואי בלבד ובהיעדרות מעל שבועיים רצופים בלבד.

הודעות על ביטול השתתפות יש להפנות בכתב בלבד, (פקס או מייל), למזכירות

המתנ"ס ולוודא קבלתם במזכירות, הודעה למאמן/מורה/מדריך - אינה מספיקה,

משתתף.ת אשר לא יהיה בידם טופס אישור ביטול חוג מהמתנ"ס ייחשבו כמי שהמשיכו להשתתף בחוג.

לא תאושר הפסקת תשלום או החזר כספי על ביטול פעילות באופן רטרואקטיבי.

החזר כספי עבור ביטול השתתפות יתקיים בעת:

ההחלטה לבטל את השתתפות בחוג מחייבת הודעה על כך למזכירות המרכז

עד לתאריך 20 בחודש.

ביטול לאחר ה20 לחודש יגרור חיוב על החודש העוקב.

לא ניתן לבטל השתתפות בחוג לאחר ה20 למרץ של אותה שנת פעילות.

חוגים הממשיכים גם יולי- אוגוסט תאריך הביטול האחרון הוא 20 לאפריל.

בפעילויות המוגדרות כקורסים, סדרת טיולים או הרצאות לא יתאפשר החזר בגין ביטול ההשתתפות.

• אין החזר כספי בעקבות יציאה לחופשה פרטית, אלא באישור מנהל/ת המתנ"ס.

powered by ATARIX