מכרזים

רשימת מכרזים

אין לעשות שימוש במסמכים ובתוכנם (כולו או חלקו) אלא לצורך הגשת הצעה למכרז.

אין להשתמש או להעביר בכל צורה שהיא את המידע בין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת הגשת הצעה למכרז.

רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי להגשת הצעה.

 

מקום הגשת ההצעות

את ההצעות, בצרוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש בתוך מעטפה סגורה במשרדי קהילת הדר חיפה בכתובת רח' ירושלים 29 חיפה 

 

שם המכרז פרטים
עובד/ת קהילתי/ת  
מזכיר/ה
מדריכ/ה למרכז רב תחומי לילדים בגילאי יסודי בשכונת הדר
powered by ATARIX